POWRÓT
Instrukcja obsługi sterownika Orbit

 
 
Programowanie

1) Ustawienie godzin rozpoczęcia nawadniania
- ustawiana godzina oznacza czas rozpoczęcia całego cyklu nawodnieniowego
- godzinę rozpoczęcia nawadniania ustawia się w ten sam sposób dla programu
A i B
-Aby zaprogramować godzinę inicjalna należy przekręcić pokrętło na pozycję CYKLE
START TIMES
- na ekranie pojawi się --:-- oraz literka A lub B (w zależności od  wybranego programu)
Za pomocą przycisku (+) i (-) ustawiamy godzinę rozpoczęcia nawadniania i
zatwierdzamy ENTER programator automatycznie przejdzie do kolejnej godziny inicjalnej
(na jednym programie można ustawić maksymalnie 4 godziny inicjalne)
Pomiędzy zaprogramowanymi czasami można poruszać się przy pomocy strzałki
Jeżeli chcemy usunąć jeden z czasów wciskamy C.
2) Programowanie czasu zraszania
- należy ustawić pokrętło na pozycję STATION DURATION
Na ekranie pojawi się - -  MINS oraz A lub B w zależności, który program wybraliśmy w
dolnej części ekranu pojawi się migający kursor odpowiadający sekcji, która aktualnie jest
programowana.
- przy użyciu przycisków (+) i (-) ustawić długość zraszania dla jednej sekcji ( kilku zraszaczy
działających wspólnie).
Programowanie rozpoczyna się od pierwszej sekcji, po nastawieniu długości
nawadniania należy zawsze wcisnąć ENTER wtedy programator przejdzie automatycznie do
kolejnej sekcji. Jeżeli chcemy pominąć sekcje należy wcisnąć strzałkę
Wówczas programator przechodzi do kolejnej sekcji. Jeżeli chcemy usunąć
zaprogramowaną sekcję wciskamy C.
3) Programowanie dni, w które ma przypadać zraszanie dla programu A
- należy ustawić pokrętło w pozycji WATERING DAYS u góry ekranu pojawi się  migający
kursor odpowiadający poszczególnym dniom.
Za pomocą  przycisku strzałka wybieramy dzień tygodnia i zatwierdzamy ENTER wówczas
kursor zmieni się w trójkącik. Ostatnia pozycja ( 2nd ) oznacza zraszanie co 2 dzień
4) Ustawienie odstępów w nawadnianiu dla programu B
- program B programuje się według czasu pomiędzy cyklami nawodnieniowymi wyrażonego
w dniach
- należy ustawić pokrętło w pozycji WATERING INTERWAL  na ekranie pojawi się 
migający kursor obok napisu INTERWAL. Przy użyciu przycisków (+) i (-) ustawić odstęp w
dniach pomiędzy jednym cyklem nawodnieniowym, a kolejnym.
Po zaprogramowaniu sterownika należy ustawić pokrętło w pozycji AUTO

Nawadnianie manualne

Aby włączyć nawadnianie w dowolnym momencie należy użyć przycisku ,, z ręką''
Po wciśnięciu pojawi się napis ALL A B oznacza to że zraszanie włączy się tak jak to zostało
zaprogramowane dla programu A i B
Po przyciśnięciu strzałka przechodzimy do ALL A wtedy zraszanie nastąpi według ustawień
programu A, po kolejnym wciśnięciu strzałki przechodzimy do ALL B, a po jeszcze jednym
wciśnięciu na ekranie pojawi się migający kursor nad każdą z sekcji. Przy takim ustawieniu można
włączyć dowolną sekcję. Należy ustawić długość zraszania sekcji przyciskami (+) i (-)
i zatwierdzić ENTER. Aby przerwać nawadnianie, wcisnąć C
Czynności wstępne

1) Aby zapewnić podtrzymanie pamięci wprowadzonych ustawień ( w przypadku przerwy w dopływie
zasilania ) konieczne jest zainstalowanie dwóch baterii AA
2) Ustawienie godziny i daty
Aby ustawić aktualną godzinę i datę należy
-Ustawić pokrętło w pozycji TIME/DATE
-Na ekranie pojawi się godzina 12:00 AM (przed południem). Przy użyciu przycisków (+)
oraz (-) należy nastawić aktualny godzinę. Kiedy  na wyświetlaczu ukaże się odpowiednia
godzina, zatwierdzamy ja przyciskiem ENTER
- po zatwierdzeniu godziny przyciskiem ENTER programator automatycznie przechodzi do
ustawienia daty począwszy od roku. Przyciskami (+) i (-) ustawiamy rok, a następnie
zatwierdzamy przyciskiem ENTER przechodząc jednocześnie do ustawiania miesiąca,
zatwierdzić ENTER ustawić dzień i zatwierdzić ENTER
-Aby przechodzić pomiędzy rokiem miesiącem i dniem należy użyć przycisku stzrałki
do czasu kiedy kursor znajdzie się w pożądanej pozycji  DAY MONTH YEAR
3) sterownik jest wyposażony w przełącznik włączający czujnik deszczu.
4) sterownik zabezpieczony jest bezpiecznikiem topnikowym o przepaleniu, którego świadczy
zapalona czerwona dioda.